Vilkår

Abonnements betingelser:
Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af Kundens abonnementsaftale. Er der uoverensstemmelse mellem disse almindelige betingelser og abonnementet, har disse almindelige betingelser forrang i forhold til abonnementet.

Anvendelsesområde:
Aftalen gælder for alle services og abonnementer leveret af Data Gården A/S

Aftaleperiode og opsigelse af abonnementet:
Abonnement og hovedforfaldsdato. Abonnementsaftaler løber i 1 måned ad gangen og fornyes automatisk med mindre det opsiges. Abonnementet skal opsiges senest den 15. i måneden og vil derefter ophøre sidste dag i den efterfølgende måned. Opsigelse skal ske på mail til salg@datagaarden.dk og er først godkendt når kunden modtager en bekræftelsesmail retur. Data Gården A/S forbeholder sig ret til at opsige en abonnent, såfremt kunden ikke følger Data Gården A/S’s anbefalinger vedr. brugen af de services der stilles til rådighed..

Forbehold:
Data Gården A/S tager forbehold for, at den enkelte kunde, kan godkendes til at være omfattet af denne aftale. Data Gården A/S forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger på kunder, eller stille krav om tillægspris, hvis det konstateres at computerens software er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved supportarbejdet.

Misligholdelse:
Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser.

Overdragelse:
Abonnement tilhører den person som har tegnet dette, og kan ikke overdrages uden forudgående aftale med Data Gården A/S

Betaling:
Ved indgåelse af aftale om automatisk abonnementsbetaling via BS, giver Kunden Data Gården A/S tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet ved kunden i perioden hvor abonnementet løber. I forbindelse med oprettelse kan der foruden abonnementsbeløbet opkrævet et oprettelsesgebyr, dette er et engangsgebyr som kun opkrævet sammen med første indbetaling. Ved trækning ved kunden, vil der blive fremsendt faktura til kundens e-mail.

Data:
Data Gården A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader på grund af ubrugelighed, datatab eller tabt fortjeneste, der direkte eller indirekte opstår på grund af software eller hardware fejl, eller manglende levering af tjenester.

Regulering af priser:
Data Gården A/S forbeholder sig ret til at regulere abonnementspriserne i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på Kundens services eller abonnement. Ingen refundering eller fortrydelsesret. Da ydelsen leveres elektronisk ved tegnelse af abonnementet, er ydelsen ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, købet kan således ikke fortrydes og betaling ikke refunderes.

Ansvar:
Abonnentens brug af et Data Gården A/S produkter og services sker i enhver henseende på eget ansvar. Data Gården A/S påtager sig intet ansvar for kundernes brug af Data Gården A/S´s produkter eller services. Data Gården A/S er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – som følge af brug produkter eller services. Data Gården A/S er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information uanset årsagen til den manglende adgang. Data Gården A/S har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. Data Gården A/S er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Data Gården A/S måtte have handlet groft uagtsomt.

Leveringshindringer og force majeure:
Dersom Data Gården A/S eller Kunden bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler den pågældende part i henhold til abonnementet, så længe og i det omfang opfyldelseshindringen består. Den pågældende part skal tidligst muligt give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af force majeure. Den pågældende part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt. Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter indgåelsen af abonnementet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, såfremt den pågældende part har udvist den omhu, som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes. Følgende omstændigheder skal, under forudsætning af at ovenstående er opfyldt, altid betragtes som force majeure: Ekstraordinære naturbegivenheder, samfundsfjendtlige handlinger, krige, ildsvåde samt arbejdsstridigheder (strejker, lockouter eller anden lignende urolighed på arbejdsmarkedet). Hvis en force majeure begivenhed medfører, at en part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at den pågældende part er ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure.

Ikrafttræden og ændring:
Data Gården A/S er berettiget til, når som helst, at ændre disse almindelige betingelser. Oplysninger om ændringer meddeles Kunden ved tilsendelse af nye almindelige betingelser eller på anden måde, som Data Gården A/S finder hensigtsmæssig. Såfremt ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder påbud fra offentlige myndigheder, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser, når meddelelse om ændringerne er kommet frem. Skyldes ændringerne andet end regulatoriske forhold, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser fra det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre Kunden forinden har opsagt aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist. Opsigelsen vil have virkning fra tidspunktet for ændringernes ikrafttræden.