Vilkår

 Salgs- og leveringsbetingelser for tjenesteydelser leveret af:

Generelle oplysninger om den erhvervsdrivende leverandør

TJdata ApS

CVR: 30550269

Ørstedsgade 8

5000 Odense C

Tlf: 46932061

 

Tjenesteydelse som løbende serviceaftale

Leverandøren forpligter sig til at levere de ydelser der fremgår af den konkrete serviceaftale, der indgås mellem forbrugeren og ovennævnte leverandør.

 

Minimumskrav til dit udstyr

For at kunne indgå en aftale stiller vi følgende minimumskrav til dit udstyr, som burde kunne opfyldes af alle moderne PC’ere:

Windows

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 (SP1)
 • Processor: Intel Pentium 4 eller højere
 • Hukommelse: 1GB eller højere
 • Diskplads: Minimum 600 MB fri diskplads

Mac

  • macOS 10.15 (Catalina)
  • macOS 10.14 (Mojave)
  • macOS 10.13 (High Sierra)
 • Processor: Intel
 • Hukommelse: 1GB eller højere
 • Diskplads: Minimum 250MB fri diskplads

Smartphones og tablets

 • Android 5.0 eller senere med 70MB fri plads
 • iOS 11 eller senere med 10MB fri plads

 

 

Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner en serviceaftale, indgår du en aftale med ovennævnte leverandør. Ved tegning af en serviceaftale modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb (indgåelse af aftale). Alle aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, du modtager kvittering på e-mail på den indgåede serviceaftale. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt eller elektronisk til leverandøren eller ved personlig henvendelse i forretningen.

 

Følgende skal oplyses:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) indgåelse af følgende serviceaftale (*)

- Bestilt den (*)/modtaget e-mail kvittering den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

Tilbagebetaling ved fortrydelse

Hvis du fortryder dit køb, inden for fortrydelsesfristen, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Er der sket dellevering af serviceaftalen, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde/service, der allerede er leveret.

Da dele af serviceaftalen involverer installation af en sikkerhedspakke på din PC, som finder sted umiddelbart i forlængelse af betalingen, skal du være opmærksom på at vores direkte licensudgift til leverandøren for første måneds brug af denne softwareservice ikke refunderes ved fortrydelse af købet, men vil blive fratrukket beløbet, som refunderes til dig. Det bemærkes i den forbindelse, at sikkerhedspakken først ophører med at fungere efter en måned.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde serviceaftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

Levering af andre produkter

Andre produkter, hardware, software, udover den serviceaftale der er indgået, leveres særskilt, og er ikke underlagt ovennævnte fortrydelsesret.

 

Opsigelse

En serviceaftale er fortløbende og fortsætter, indtil den opsiges skriftligt eller elektronisk eller ved henvendelse i forretningen. Alt andet skal aftales særskilt skriftligt med forretningen.

Opsigelse kan ske med en måneds varsel til den 1 i en måned.

Manglende indbetaling, afmelding af Betalingsservice eller lukning af betalingskort har således ikke retsvirkning som opsigelse af aftalen uden kontakt til ovennævnte leverandør.

Ved eventuelt tilgodehavende i forbindelse med opsigelse af aftalen skal du oplyse registrerings- og kontonummer, der skal benyttes til tilbagebetaling.

 

Ansvarsfraskrivelse

Ovennævnte leverandør påtager sig ikke ansvar for indirekte tab, der måtte opstå som følge af mangler ved den i serviceaftalen leverede software eller forsinkelse heraf, tekniske fejl, problemer med din opkobling til internettet eller behandling af dine data i forbindelse med betaling. Leverandøren påtager sig heller ikke ansvar for tab forårsaget af din manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og/eller supplerende vejledninger.

Ovennævnte leverandør er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved de købte produkter der indgår i serviceaftalen, herunder ikke ansvarlig for fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen skyldes ovennævnte leverandørs forhold eller handlemåde.

 

Ændring af abonnementsvilkårene

Ovennævnte leverandør har til enhver tid ret til at ændre vilkårene for den indgåede serviceaftale.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Konto- eller kortnummer

CPR Nr.

Det er servicekontraktholders ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra ovennævnte leverandør altid kan modtages.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig og til brug ved eventuel betalingsmisligholdelse.

 Personoplysningerne registreres hos en tredjeparts leverandør (Iteras) og opbevares i fem år efter året for aftalens ophør i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.  Hvis der er saglig grund til at opbevare oplysningerne i længere tid, kan dette ske.

 Hvem har adgang til de oplysninger der registreres om dig:

Ovennævnte leverandør samt underleverandører:

 

CBC IT AMBA

Iteras

 

Den dataansvarlige hos TJdata er: Forretningsansvarlig Mike Bay Grundsøe.

Vores tredjepartsleverandør (Iteras) opbevarer kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til TJdata videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen følsomme personoplysninger. Dit CPR Nr. registreres, men vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med eventuel betalingsmisligholdelse.

Som registreret hos ovennævnte leverandør har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til TJdata via e-mail på salg@tjdata.dk.

 

Reklamation og klageadgang

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på den indgåede aftale. Hvis du har reklamationer i relation til serviceaftalen, kan du kontakte os på ovennævnte telefon eller e-mail. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en løbende tjenesteydelse du har købt. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer med den købte ydelse.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for. Du bedes meddele os reklamationer eller klager skriftligt via e-mail. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr